Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu Zahradacentrum.cz zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů účtů a neregistrovaných uživatelů diskuzí, dále osob registrovaných k odběru newsletteru a osobní údaje zaslané na kontaktní email uvedený na svých webových stránkách, to vše v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost IFYS, IČ: 27570631, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše, která je zároveň provozovatelem webových stránek Zahradacentrum.cz.

Proč máme vaše osobní údaje a proč je zpracováváme

Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem poskytování služeb, vedení a správy uživatelských účtů, zasílání newsletteru, správy veřejných diskuzí na našich stránkách a zpracování komunikace s vámi, kterou nám pošlete na náš kontaktní email. Vaše osobní data sbíráme prostřednictvím internetu pouze, pokud je s námi sdílíte na dobrovolné bázi.

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem

Zpracováváme zejména vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, emailová adresa, oslovení, územní kraj vašeho bydliště a informace související s nastavením služeb. Dále zpracováváme informace vámi vytvořené a poskytnuté při využívání účtu, v diskuzích na stránkách Zahradacentrum.cz, v aplikacích přístupných v účtu uživatele a informace zaslané na náš kontaktní email. Také zpracováváme záznamy komunikace, kterou s vámi máme, popřípadě relevantní informace potřebné k poskytování služeb. Zpracováváme i technické informace, jako jsou logy.

Vaše osobní údaje zpracováváme elektronickým automatizovaným způsobem.

Komu osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim dodavatelům externích služeb, například poskytovatelům služeb spočívajících ve vývoji a správě námi používaného softwaru a webových stránek.

K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci v nezbytné míře. Osobní údaje také můžeme sdílet se spolehlivými zpracovateli.

Kde osobní údaje uchováváme

Ke zpracování osobních údajů můžeme použít zpracovatele, kteří sídlí mimo EU. Vždy dbáme na to, abychom s nimi měli uzavřené smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Zpracovatelé z USA jsou navíc certifikováni v EU-U.S. Privacy Shield Frameworks.

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte?

Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro dané účely. Informace o průběhu smluvního vztahu uchováváme do uplynutí promlčecí lhůty pro případ řešení stížností nebo nároků.

Newsletter a obchodní sdělení vám budeme zasílat do vašeho odhlášení. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 roky poté, co zanikla jeho platnost.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji a umožnili vám přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Stejně tak můžete požádat o výmaz či opravu nepřesných či neúplných osobních údajů. V situacích předvídaných právní úpravou zakotvenou v GDPR máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese admin@zahrada-centrum.cz Můžete nás také kontaktovat na adrese našeho sídla nebo telefonních číslech uvedených na našich webových stránkách.

Účinnost dokumentu

Tento dokument je účinný od 1.10.2018.